واحد مهندسی و پشتیبانی

در صورت عدم موجودی 

در خواست شیر های تولیدی و سفارشی 

با واحد مهندسی به شماره ۰۲۱۳۶۶۱۹۰۰۴ 

درصورت نیاز  با شماره واتساپ  ۰۹۱۲۱۵۴۴۵۹۵